Obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Označenie subjektov a vymedzenie základných pojmov
 

 1. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj „VOP“) sa rozumie:

  Predávajúcim
  Zerit s.r.o.
  so sídlom Federátov 6498/7
  080 01 Prešov
  Slovenská republika
  IČO: 46 228 900
  DIČ: 2023286298
  IČ DPH: SK2023286298
  Spoločnosť je platiteľom DPH.
  Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24599/P.
  Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.

  Korešpondenčná adresa:
  Zerit s.r.o.
  P.O. BOX 225
  080 01 Prešov
  Slovenská republika

  Prevádzková doba Bagshop.sk: pracovné dni Po-Pia 9:00 hod. - 17:00 hod.
  Čísla účtov pre bezhotovostné platby:
  Pre zákazníkov zo Slovenska: 4017704715, kód banky: 7500 ČSOB
  Pre zákazníkov zo zahraničia:
  IBAN: SK39 7500 0000 0040 1770 4715
  BIC (SWIFT): CEKOSKBX
  E-mail: info@bagshop.sk
  Tel: +421 917 043 010

  Kupujúcim fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim uzavretím zmluvy, ktorej predmetom je kúpa Tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu Predávajúceho na účel konečnej spotreby, t.j. maloobchodne.

  Elektronickou objednávkou odoslaný elektronický formulár, obsahujúci pravdivé informácie o Kupujúcom, zoznam, názov, množstvo Tovaru a jeho charakteristiku (najmä údaje o farbe a veľkosti), ktorý bol objednaný z ponuky Bagshop.sk a celková cena Tovaru, vrátane ceny za jeho doručenie.

  Kúpnou zmluvou zmluva, uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim na zásielkový predaj Tovaru na diaľku, ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.bagshop.sk.

  Tovarom produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke Predávajúceho na internetových stránkach elektronického obchodu bagshop.sk a sú uvedené v platnom cenníku.

  Zásielkovým predajom Tovaru predaj Tovaru uskutočnený na základe zmluvy podľa §§ 51 až 54 a §§ 588 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

  Zmluvou uzavieranou na diaľku zmluva, ktorú uzaviera Predávajúci a Kupujúci na zásielkový predaj Tovaru na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta.
   

Článok 2
Všeobecné ustanovenia
 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti v zmysle § 2 ods. 2 pís. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zerit s.r.o., so sídlom Federátov 6498/7, 080 01 Prešov, IČO: 46 228 900, DIČ: 2023286298, IČ DPH: SK2023286298 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24599/P a Kupujúceho, bez ohľadu na to, či Kupujúci je spotrebiteľom, pri kúpe Tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.bagshop.sk (ďalej aj „bagshop.sk“).
 2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami  sa v prípade, ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“), riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V opačnom prípade sa na úpravu práv a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho primerane použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“ alebo „OBZ“).
 3. Týmito VOP nie sú dotknuté práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZOS“) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZOS PZP“).
 4. Elektronický obchod je prevádzkovaný v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZEO“) a ostatnými všeobecne záväzných právnymi predpismi.
 5. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj „Zmluvné strany“). Vzťahujú sa na kúpu Tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke bagshop.sk bez ohľadu na miesto dodania Tovaru.
 6. Odoslaním Elektronickej objednávky Predávajúcemu Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa s VOP v celom rozsahu oboznámil a berie na vedomie všetky práva a povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú. Zmluvné strany sa dohodli, že VOP sa pre Kupujúceho stávajú záväznými okamihom odoslania Elektronickej objednávky Predávajúcemu a budú sa vzťahovať na Kúpnu zmluvu a úpravu právnych vzťahov z nej vzniknutých.
 7. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, dohodnuté ustanovenia Kúpnej zmluvy majú prednosť pred týmito VOP.
   

II. OBJEDNÁNIE TOVARU A SPOSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

Článok 1
Elektronická objednávka
 

 1. Predpokladom úspešného vybavenia Elektronickej objednávky je pravdivé, riadne a úplné vyplnenie a odoslanie registračného formulára.
 2. Elektronická objednávka Kupujúceho musí obsahovať povinné údaje, bez ktorých nie je možné objednávku uskutočniť.
  Kupujúci - právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ sú povinní v Elektronickej objednávke uviesť:
  1. obchodné meno s označením štatutárneho orgánu alebo osoby zodpovednej za objednávku,
  2. sídlo alebo miesto podnikania, vrátane označenia štátu
  3. IČO, DIČ, IČ DPH (ak je podnikateľ platcom DPH),
  4. označenie Tovaru/ov (podľa informácií na stránkach bagshop.sk, vrátane kódu a názvu Tovaru),
  5. množstvo objednaného Tovaru,
  6. spôsob zabalenia Tovaru (štandardné, darčekové, iné)
  7. telefón a e-mail Kupujúceho,
  8. fax Kupujúceho (pri predfaktúre),
  9. vybraný spôsob platby a doručenia Tovaru,
  10. adresu pre doručenie Tovaru (ak nebude uvedená má sa za to, že Tovar má byť dodaný na adresu sídla alebo miesta podnikania Kupujúceho),
  11. meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného Tovaru (ak nebude uvedené má sa za to, že k prevzatiu je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec)

  Kupujúci - fyzická osoba je povinná v Elektronickej objednávke uviesť:
  1. pohlavie, meno a priezvisko fyzickej osoby,
  2. bydlisko, vrátane označenia štátu
  3. dátum narodenia Kupujúceho
  4. označenie Tovaru/ov (podľa informácií na stránkach bagshop.sk, vrátane kódu a názvu Tovaru),
  5. množstvo objednaného Tovaru,
  6. spôsob zabalenia Tovaru (štandardné, darčekové, iné)
  7. telefón alebo e-mail  Kupujúceho,
  8. vybraný spôsob platby a doručenia Tovaru
  9. adresu pre doručenie Tovaru (ak nebude uvedená má sa za to, že Tovar má byť dodaný na adresu bydliska Kupujúceho),
  10. meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného Tovaru (ak nebude uvedené má sa za to, že k prevzatiu je oprávnený Kupujúci)
 3. Ak Elektronická objednávka nebude obsahovať povinné náležitosti, považuje sa za neúplnú a Predávajúci vyzve Kupujúceho na odstránenie zistených nedostatkov. Okamihom doručenia požadovaných údajov Predávajúcemu sa Elektronická objednávka považuje za úplnú.
 4. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu spôsobenú tým, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo registračný formulár vyplnil neúplne, nepravdivo alebo nepresne. Predávajúci zároveň nezodpovedá Kupujúcemu za škodu mu spôsobenú v dôsledku straty, nezapamätania a/alebo zneužitia prístupového hesla Kupujúceho, ktoré Predávajúci nezavinil. V prípade prezradenia hesla môže Kupujúci písomne požiadať Predávajúceho o zrušenie registrácie na bagshop.sk, čím zároveň stráca všetky registračné údaje, najmä prehľad a stav objednávok.
 5. Kupujúci odoslaním Elektronickej objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti v zmysle § 3 odsek 1 písmeno h) ZOS PZP.
 6. Predávajúci vybavuje Elektronické objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
   

Článok 2
Storno Elektronickej objednávky
 

 1. Kupujúci je oprávnený stornovať Elektronickú objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho, a to aj bez uvedenia dôvodu. Elektronickú objednávku je možné stornovať písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania Elektronickej objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Stornovanie záväzne potvrdenej Elektronickej objednávky je možné len s písomným súhlasom Predávajúceho zaslaným Kupujúcemu faxom, e-mailom alebo poštou.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť aj záväzne potvrdenú Elektronickú objednávku alebo jej časť v prípade:
  • chýbajúcich, nesprávnych alebo zrejme nepravdivých údajov Kupujúceho (najmä o telefónnom alebo faxovom čísle alebo e-mailovej adrese) alebo zlyhanie e-mailovej komunikácie z dôvodov na strane Kupujúceho.
  • že objednaný Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa Tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. Za výraznú zmenu ceny sa na tieto účely považuje nárast ceny o viac ako 15 %. Predávajúci je v týchto prípadoch povinný bez zbytočného odkladu po zistení okolností na zrušenie zmluvy písomne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Pri takomto zrušení Elektronickej objednávky zo strany Predávajúceho je Predávajúci povinný do 14 kalendárnych dní od zrušenia Elektronickej objednávky vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť späť na bankový účet Kupujúceho.
    

Článok 3
Kúpna zmluva a právo na odstúpenie od zmluvy

 

 1. Prijatá Elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 2. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia Elektronickej objednávky. Predávajúci záväzne potvrdí Elektronickú objednávku Kupujúceho e-mailovou  správou zaslanou na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Elektronickej objednávke, po prijatí Elektronickej objednávky a overení dostupnosti a termínu dodania Tovaru. Počas tejto lehoty je Predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny. Automaticky generovaný e-mail o prijatí objednávky do systému Predávajúceho sa považuje za záväzné potvrdenie Elektronickej objednávky. Záväzné potvrdenie Elektronickej objednávky obsahuje identifikáciu Predávajúceho a Kupujúceho s uvedením jeho fakturačnej adresy, číslo a dátum Elektronickej objednávky, internetovú adresu, na ktorej si môže Kupujúci pozrieť detail faktúry, údaje o objednanom Tovare (názov, množstvo, charakteristika), cena objednaného Tovaru, spôsob, adresu a cenu doručenia Tovaru, celkovú cenu objednávky a spôsob platby.
 3. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah Elektronickej objednávky uvedenej v e-mailovej správe Predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí v Elektronickej objednávke je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín od odoslania e-mailu Predávajúcim, prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na info@bagshop.sk. Predávajúci nezodpovedá za to, ak Kupujúcemu nebolo možné doručiť potvrdenie o prijatí Elektornickej objednávky z technických príčín na strane Kupujúceho (napr. plná schránka, preklep v mailovej adrese a pod.). V prípade, ak Kupujúci neinformuje Predávajúceho najneskôr nasledujúci pracovný deň o nedoručení potvrdenia o prijatí Elektronickej objednávky, má Predávajúci za to, že toto potvrdenie bolo Kupujúcemu doručené.
 4. Ak Predávajúci nesplní Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, je povinný písomne (napr. e-mailom, faxom, poštou) o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do 14 kalendárnych dní mu vrátiť cenu zaplatenú za Tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, Predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré Kupujúci vynaložil na objednanie Tovaru.
 5. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 odsek 1 písmeno h) ZOS PZP. Ak Predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 3 odsek 1 písmeno h) ZOS PZP dodatočne, najneskôr do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti. Ak Predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 3 odsek 1 písmeno h) ZOS PZP ani dodatočne, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy 12 mesiacoch a 14 dňoch od prevzatia Tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv v zmysle § 7 ods. 6 ZOS PZP.
 6. Písomné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy vo forme e-mailu, faxu alebo poštovej zásielky musí byť Predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň doby pre odstúpenie od zmluvya zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený zakúpený Tovar s obalom a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu s Tovarom dodané. Vyskúšať tovar neznamená tovar používať. Kupujúci vráti Predávajúcemu v lehote 14 kalendárnych dní tovar:
  - pri ktorom bola zachovaná primeraná starostlivosť (neznehodnotenie nesprávnym nosením, praním, zápachom voňaviek, cigaretovým dymom, nedodržaním ošetrovacích symbolov a manuálov...),
  - bez dodatočných úprav a opráv (výšivkami, farbením...),
  - s dodávaným príslušenstvom (popruhy, zámok, kľúče...),
  - s pôvodnym obalom, v ktorom sa predáva a dodáva (fólie, vísačky, krabica, manuál...).
  Tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe (faktúrou) je potrebné vrátiť vo forme poistenej zásielky (nie na dobierku) na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k Tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol Tovar Kupujúcemu odoslaný, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo neprevziať vrátenú zásielku, ktorá bude poslaná na dobierku. Za formálne chyby Kupujúceho pri odstúpení od zmluvy a nedodržanie podmienok na odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho predávajúci nezodpovedá. Predávajúci nie je povinný Kupujúceho na tieto nedostatky upozorniť.
 7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum Elektronickej objednávky, presnú špecifikáciu Tovaru a číslo bankového účtu, na ktorý vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu. Za týmto účelom môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy vo formáte docx alebo PDF.
 8. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý spĺňa podmienky na vrátenie tovaru podľa podu 6. Článku 3 (Kúpna zmluva a právo na odstúpenie od zmluvy) a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za Tovar uvedenú v záväznom potvrdení Elektronickej objednávky alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy a doručenia Tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho.
 9. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je použitý a/alebo je poškodený a/alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za Tovar uvedenú v záväznom potvrdení Elektronickej objednávky v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy a doručenia Tovaru Predávajúcemu. Hodnotu jeho opotrebenia a hodnotu opravy a uvedenia Tovaru do pôvodného stavu si môže následne Predávajúci nárokovať od Kupujúceho. Vrátenie kúpnej ceny Predávajúci uskutoční bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho.
 10. Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a Predávajúci je povinný:
  • prevziať Tovar späť,
  • vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za Tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za Tovar vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním Tovaru. Náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak Tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
 11. V prípade nesplnenia všetkých zákonných predpokladov a podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, Predávajúci nebude takéto odstúpenie akceptovať a Tovar bude vrátený Kupujúcemu na jeho náklady. Takáto zásielka môže byť Kupujúcemu opätovne odoslaná podľa platného cenníka a podmienok pre neprevzaté zásielky v časti Doprava.
 12. V prípade, že Kupujúci neprevezme alebo odmietne prevziať objednaný Tovar od prepravnej spoločnosti a zároveň neuplatní svoje právo na odstúpenie od Zmluvy podľa § 3 odsek 1 písmeno h) ZOS PZP, vzniká Predávajúcemu od Kupujúceho nárok na refundáciu skutočných nákladov na odoslanie neprevzatej zásielky.
 13. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
   

Článok 4
Základné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho

 

 1. Predávajúci je povinný dodať na základe záväzne potvrdenej Elektronickej objednávky Kupujúcemu Tovar v požadovanej, prípadne právnymi predpismi ustanovenej akosti, množstve, miere, hmotnosti a bez vád, v dohodnutom termíne. Zároveň je povinný Tovar zabaliť alebo ho vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 2. Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (napr. návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad atď.).
 3. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za dodaný Tovar.
 4. Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v objednanej, prípadne právnymi predpismi ustanovenej akosti, množstve, miere, hmotnosti a bez vád v termíne a na mieste dohodnutom Zmluvnými stranami v záväznom potvrdení Elektronickej objednávky.
 5. Kupujúci je povinný prevziať objednaný Tovar a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a ostatné dohodnuté náklady v lehote splatnosti.
 6. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
   

III. CENOVÉ PODMIENKY

 

 1. Ak nie je uvedené inak, kúpna cena Tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom bagshop.sk je uvádzaná vedľa vybraného Tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty.
 2. Predávajúci si vyhradzuje jednostranne upraviť (zvýšiť alebo znížiť) ceny Tovarov uvedených na bagshop.sk s tým, že nové ceny sú pre Kupujúceho záväzné dňom ich uverejnenia na bagshop.sk. Cenová úprava sa nevzťahuje na Tovar už objednaný, hoci záväzne nepotvrdený. V prípade uvedenia zrejme nesprávnej ceny, Predávajúci nemá povinnosť dodať Tovar za túto chybnú cenu, ale je oprávnený Kupujúcemu dodať tovar za správnu cenu. Ak Kupujúci nesúhlasí s dodaním Tovaru za správnu cenu, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
   

IV. POŠTOVNÉ A BALNÉ

 

 1. Ceny poštovného závisia od hodnoty objednaného Tovaru a spôsobu jeho doručenia. Aktuálny cenník sa nachádza na bagshop.sk v časti označenej DOPRAVA.
 2. Predávajúci neúčtuje balné, pokiaľ je Tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu pri preprave. V prípade ak Kupujúci požaduje zabaliť objednaný Tovar do darčekového balenia, bude balné vo výške 3 Eurá pripočítané ku kúpnej cene objednaného Tovaru.
 3. Všetky ceny poštovného a balného, ako aj iné poplatky uvedené vo VOP a Reklamačnom poriadku sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
   

V. DODACIE PODMIENKY

 

 1. Predávajúci expeduje objednaný Tovar podľa dostupnosti a prevádzkových možností v čo najkratšom čase, najneskôr je povinný objednávku Kupujúceho splniť do 14 pracovných dní od záväzného potvrdenia Elektronickej objednávky Kupujúceho, na miesto dodania uvedené  v Elektronickej objednávke.
 2. Tovar je dodávaný prostredníctvom poštovej spoločnosti alebo kuriérskej služby na adresu uvedenú Kupujúcim v Elektronickej objednávke. Kuriérska služba telefonicky upresní čas dodania Tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný  v mieste dodania Tovaru a v dohodnutom čase, alebo za účelom prevzatia Tovaru nesplnomocní inú osobu, zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného doručenia Tovaru. Náklady opätovného doručenia znáša Kupujúci.
 3. Kupujúci je povinný pri preberaní skontrolovať neporušenosť obalu a podpísať protokol o prevzatí Tovaru, ktorým je dodací list alebo prepravný list alebo iné tlačivo dopravcu (poštovej spoločnosti, kuriérskej služby), potvrdzujúce prevzatie Tovaru. V prípade, že Kupujúci zistí, že obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru je povinný Kupujúci spísať protokol o zistených vadách Tovaru alebo obalu alebo Reklamačný formulár s uvedením rozsahu a povahy poškodenia, ktorého správnosť potvrdí dopravca a Kupujúci ho doručí Predávajúcemu. Ak Kupujúci prevezme Tovar aj napriek zrejmému poškodeniu obalu, Predávajúci zamietne neskoršie Reklamácie z týchto dôvodov.
 4. Za originálnu a neotvorenú zásielku sa považuje tá, ktorá je prelepená pôvodnou ochrannou páskou, ktorú Tovar obsahuje pri odoslaní. Zásielka s Tovarom obsahuje vždy faktúru a okrem nej môže obsahovať ďalšie dokumenty zasielané Predávajúcim (napr. záručný list, návod na použitie a iné).
 5. Predávajúci dodáva Tovar výhradne na územie Slovenskej republiky alebo členských štátov Európskej únie. Dodanie Tovaru na územie členských štátov Európskej únie prípadne iných štátov sveta sa uskutočňuje na základe písomnej dohody Zmluvných strán, ktorej súčasťou je aj dohoda o dodacích podmienkach, cene za poštovné, balné prípadne o ďalších nákladoch spojených s takouto dodávkou Tovaru.
 6. Vlastníctvo k zakúpenému Tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru Kupujúcim na mieste dodania ním určenom. S nadobudnutím vlastníctva Tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a zhoršenia Tovaru.
   

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za dodaný Tovar v Eurách vrátane všetkých nákladov, na ktoré  sa zaviazal najneskôr pri prevzatí Tovaru.
 2. Platby je možné uskutočniť jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. pri dodávke Tovaru – Kupujúci uhrádza kuriérovi v hotovosti celkovú cenu uvedenú v Elektronickej objednávke pri prevzatí Tovaru, o čom kuriér vytaví Kupujúcemu doklad o uhradení dobierky (príjmový pokladničný doklad).
  • platba vopred na číslo účtu s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo Elektronickej objednávky:
   - pre zákazníkov zo Slovenska: 4017704715, kód banky: 7500 ČSOB
   - pre zákazníkov zo zahraničia:
   IBAN: SK39 7500 0000 0040 1770 4715
   BIC (SWIFT): CEKOSKBX.
 3. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celková kúpna cena (vrátane s tým spojených nákladov) pripísaná na účet Predávajúceho. Až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Predávajúci zašle Kupujúcemu objednaný a zaplatený Tovar.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov Tovaru.
 5. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celková kúpna cena (vrátane s tým spojených nákladov) pripísaná na účet Predávajúceho. Až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Predávajúci zašle Kupujúcemu objednaný a zaplatený Tovar.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov Tovaru.
   

II. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.v znení neskorších predpisov.
 

Článok 1
Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa rozumie:

  Prostriedkami diaľkovej komunikácie najmä adresovaný list, telefón, fax alebo elektronická pošta (e-mail).
  Reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru.
  Reklamačný formulár dokument, prostredníctvom ktorého uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho vady Tovaru a ktorého vzor zverejňuje Predávajúci na bagshop.sk.
  Určenou osobou osoba určená výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
  Vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
   

Článok 2
Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tento Reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob uplatňovania Reklamácie na Tovary Predávajúceho predávané prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.bagshop.sk v súlade s predmetom činnosti prevádzkovateľa a majiteľa bagshop.sk, spoločnosti Zerit s.r.o., so sídlom Federátov 6498/7, 080 01 Prešov, IČO: 46 228 900, DIČ: 2023286298, IČ DPH: SK2023286298 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24599/P. Tento Reklamačný poriadok je záväzný tak pre Predávajúceho, ako aj Kupujúceho, bez ohľadu na to, či Kupujúci je alebo nie je spotrebiteľom.
 2. Spotrebiteľom je v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom je v zmysle § 2 pís. a) zákona o ochrane spotrebiteľa aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 3. Úprava práv a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom sa pri uplatňovaní zodpovednosti za vady predanej veci v bagshop.sk riadi ustanoveniami §§ 619 až 627 Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.
 4. Úprava práv a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa pri uplatňovaní zodpovednosti za vady predanej veci v internetovom obchode bagshop.sk riadi ustanoveniami §§ 422 až 442 Obchodného zákonníka.
 5. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na internetovej stránke elektronického obchodu bagshop.sk a v mieste podnikania Predávajúceho.
 6. Odoslaním Elektronickej objednávky Predávajúcemu Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa s Reklamačným poriadkom oboznámil a bezvýhradne s ním súhlasí. Reklamačný poriadok sa pre Kupujúceho stáva záväzným okamihom odoslania Elektronickej objednávky Predávajúcemu.

Článok 3
Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

 1. Kupujúci môže uplatniť Reklamáciu u Predávajúceho alebo u Určenej osoby, ktorá je povinná Reklamáciu vybaviť.
 2. Ak Kupujúci uplatní Reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo Určená osoba sú povinní poučiť Kupujúceho o jeho  právach v zmysle § 622 OZ pri vyskytnutí sa odstrániteľných vád Tovaru (článok 4.5. Reklamačného poriadku) alebo právach podľa § 623 OZ v súvislosti s neodstrániteľnými vadami Tovaru (článok 4.6. Reklamačného poriadku). Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie sa Reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.
 3. Predávajúci je povinný pri uplatnení Reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení Reklamácie. Ak je Reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď na adresu uvedenú v Reklamačnom formulári. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie. Potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie vydať písomný doklad o vybavení Reklamácie, ktorý bude doručený na adresu uvedenú v Reklamačnom formulári.
 4. Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť Reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 5. Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá Reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení Reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže Reklamáciu uplatniť znova. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia Reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú Reklamáciu nemožno zamietnuť.
   

Článok 4
Zodpovednosť za vady predanej veci

 

 1. Reklamáciu je možné uplatniť iba Tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu bagshop.sk, ktorý má vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim.
 2. Pri použitom Tovare nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením a pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak sa nejedná o použitý Tovar, Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe.
 3. Tovar je bez vád, ak má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, možno ho použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo si Predávajúci a Kupujúci dojednali a nemá právne vady. Tovar musí mať požadovanú alebo právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 4. Za vady Tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim alebo treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu, používaním Tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
 5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť (odstrániteľná vada), má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť (neodstrániteľná vada) a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.
 7. Pre účely Reklamácie za opätovný výskyt vady možno považovať výskyt rovnakej vady Tovaru po jeho aspoň dvoch predchádzajúcich opravách a za väčší počet vád možno považovať aspoň tri vady Tovaru súčasne.
   

Článok 5
Záručná doba a záručné podmienky

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Ak ide o použitý Tovar, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Kupujúcemu môže byť poskytnutá aj dlhšia záruka za podmienok a v rozsahu určenom v záručnom liste alebo v reklame. Záručná doba začínajú plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim. Právo zo zodpovednosti za vady Tovaru musia byť uplatnené v záručnej dobe, inak toto právo zaniká.
 3. Na písomnú žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list), inak postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe (faktúra), ktorý Predávajúci priloží k zakúpenému Tovaru pri jeho dodaní Kupujúcemu.
 4. Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať neporušenosť obalu, v ktorom je Tovar zabalený a v prípade jeho poškodenia je povinný spísať s dopravcom (poštovou spoločnosťou alebo kuriérskou službou) protokol o zistených vadách obalu, prípade Tovaru alebo Reklamačný formulár, ktoré boli spôsobené počas prepravy. V opačnom prípade sa má za to, že obal ani Tovar nemal vady a nebol poškodený a Predávajúci zamietne neskoršie Reklamácie s týchto dôvodov.
 5. Kupujúci je povinný dodaný Tovar prezrieť čo najskôr po prevzatí, vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak nevykoná, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke len keď preukáže, že Tovar mal tieto vady už v čase prevzatia Tovaru.
 6. Pri zistení neúplnosti dodávky Tovaru, akéhokoľvek poškodenia Tovaru spôsobeného prepravou, ktoré nebolo zrejmé pri prevzatí a iné vady Tovaru je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho Reklamáciu bez zbytočného odkladu potom, čo mal možnosť Tovar prezrieť, najneskôr do dvoch dní od prevzatia Tovaru. V opačnom prípade sa dodávka považuje za kompletnú a bez vád a Reklamácie z toho titulu budú zamietnuté.
 7. Ak má Tovar vady, Kupujúci má právo uplatniť Reklamáciu u Predávajúceho tak, že bezodkladne, najneskôr do dvoch dní od prevzatia Tovaru, vyplní Reklamačný formulár a doručí ho Predávajúcemu. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú si uplatňuje Reklamáciu na zakúpený Tovar. Reklamačný formulár je prístupný na internetových stránkach elektronického obchodu bagshop.sk.
   

Článok 6
Postup pri uplatňovaní Reklamácie

 

 1. Reklamačné konanie začína dňom, kedy Kupujúci splní nasledujúce podmienky:
  • doručí Predávajúcemu kompletne vyplnený Reklamačný formulár alebo písomné oznámenie o uplatnení reklamácie a to doporučenou zásielkou, alebo elektronickou poštou (e-mailom) vrátane dokladov o kúpe a prevzatí Tovaru (najmä dokladu o zaplatení celkovej ceny Tovaru, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie Tovaru),
  • doručí reklamovaný Tovar vrátane príslušenstva. Reklamovaný Tovar je nutné doručiť do miesta podnikania Predávajúceho, ak nie je určené inak (napr. dopravením Tovaru priamo do servisného strediska).
 2. Ak Reklamačný formulár nie je riadne alebo úplne vyplnený alebo Kupujúci nedoručí Predávajúcemu reklamovaný Tovar a písomné oznámenie o uplatnení reklamácie, Predávajúci vyzve Kupujúceho telefonicky, faxom  alebo e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo doloženie chýbajúcich dokladov alebo Tovaru. V prípade opakovaného neúspešného telefonického, faxového alebo e-mailového kontaktu s Kupujúcim si Predávajúci vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní Reklamácie a reklamovaný Tovar bude vrátený Kupujúcemu na jeho náklady, na adresu uvedenú v Reklamačnom formulári.
 3. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári alebo písomnom oznámení o uplatnení reklamácie uviesť:
  • identifikačné údaje (obchodné meno alebo meno a priezvisko; sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko; IČO alebo DIČ, prípadne dátum narodenia; označenie štatutárneho orgánu; kontaktné údaje – telefón, fax, e-mail),
  • adresu miesta dodania Tovaru; pri výmene Tovaru adresu, na ktorú má byť dodaný vymenený Tovar,
  • číslo Elektronickej objednávky,
  • dátum vystavenia Elektronickej objednávky,
  • dátum prevzatia Tovaru Kupujúcim,
  • popis Tovaru (kód, názov, model, farba, veľkosť, množstvo, cena); pri výmene Tovaru popis Tovaru, ktorý Kupujúci žiada vymeniť (kód, názov, model, farba, veľkosť, množstvo, cena),
  • podrobný popis vady s uvedením kedy a kde sa vada prejavila s označením vady priamo na Tovare (napr. farebnou nálepkou) alebo predložením fotografie s detailom vady, s uvedením, aký nárok si Kupujúci uplatňuje,
  • spôsob zabalenia Tovaru,
  • názov a číslo bankového účtu a názov a kód banky, v ktorej je účet vedný,
  • miesto, dátum a podpis Kupujúceho.
 4. Ak Kupujúci žiada o výmenu Tovaru v dôsledku nevyhovujúcich vlastností Tovaru (napr. veľkosť, farba, model) musí byť o Tovar v prípade Reklamácie zachovaná primeraná starostlivosť.
 5. Kupujúci je oprávnený žiadať o výmenu Tovaru do 14 kalendárnych dní od prevzatia Tovaru. Výmenu Tovaru môže Kupujúci požadovať len v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy. V prípade výmeny Tovaru Kupujúci neplatí manipulačný poplatok, znáša však náklady spojené s vrátením Tovaru.
 6. Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Reklamačný formulár alebo písomné oznámenie o uplatnení reklamácie spolu s požadovanými dokladmi a Tovarom poslať doporučene poštou alebo kuriérom na adresu miesta podnikania Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje neprevziať Tovar zaslaný na dobierku. Zároveň je Kupujúci povinný poistiť Tovar, ktorý je predmetom Reklamácie. Riziko vzniku škody na Tovare, ktorý je predmetom Reklamácie znáša Kupujúci až do jeho prevzatia Predávajúcim.
 7. Pri odstúpení od zmluvy bude celková suma za Tovar prevedená na účet Kupujúceho uvedeného v Reklamačnom formulári do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Reklamačného formulára spolu s požadovanými dokladmi a Tovarom Predávajúcim.

  Reklamačný formulár si môžte STIAHNUŤ TU. Na správne otvorenie a vyplnenie Reklamačného formulára vám doporučujeme aktuálnu verziu programu Adobe Reader.
   

Článok 7
Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento Reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v Kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť tento Reklamačný poriadok. Prijaté zmeny a doplnky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu bagshop.sk.
   

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho a práva a povinnosti Predávajúceho pri ich spracúvaní (napr. získavaní, zhromažďovaní, zaznamenávaní, usporadúvaní, prepracúvaní alebo zmene, vyhľadávaní, prehliadaní, preskupovaní, kombinovaní, premiestňovaní, využívaní, uchovávaní, likvidácii, prenose, poskytovaní, sprístupňovaní alebo zverejňovaní) sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Predávajúci získava osobné údaje Kupujúceho výlučne v rozsahu a za účelom naplnenia ustanovení Kúpnej zmluvy, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie Elektronickej objednávky, realizáciu dodávky Tovaru, zúčtovanie platieb, vybavenie Reklamácie a komunikáciu s Kupujúcim v rozsahu uvedenom v Elektronickej objednávke.
 3. Kupujúci udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a čestne vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne na účel vyplývajúci z Kúpnej zmluvy a na účel priameho marketingu, v rozsahu uvedenom v Elektronickej objednávke, na obdobie desiatich rokov. Kupujúci zároveň čestne vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú správne, úplné, pravdivé a aktualizované a je si vedomý občianskoprávnych  a trestnoprávnych následkov tohto nepravdivého vyhlásenia.
 4. Požiadavky a námietky týkajúce sa spracúvania osobných údajov je Kupujúci povinný adresovať Predávajúcemu na základe písomnej žiadosti spôsobom a za podmienok stanovených v § 20 zákona o ochrane osobných údajov.
 5. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na verifikáciu informácií o jeho kreditnej karte u subjektu, ktorý túto kartu vydal.
 6. Osobné údaje, ktoré Kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby Predávajúceho a súvisia s plnením záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov Predávajúceho a len na účel, na ktorý boli poskytnuté Predávajúcemu.
 7. Kupujúci súhlasí, aby Predávajúci poveril spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa.
   

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

 

 1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 3. Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, ak sa dokáže, že nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať (najmä štrajk, prírodné katastrofy, legislatívne zmeny, vojna atď.).
 4. Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné prekážky nepatria tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení, licencií alebo podobných oprávnení povinnej strane.
 5. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.
 6. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
 7. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné zmluvne dohodnuté sankcie.
 8. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný.
   

X. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP kedykoľvek, bez predchádzajúceho výslovného upozornenia Kupujúceho, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Bagshop.
 2. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za škody spôsobené neznalosťou technických parametrov a technológií súvisiacich s používaním internetu, ako aj za škody spôsobené nesprávnym pripojením na bagshop.sk alebo škody spôsobené použitím informácií z bagshop.sk. Technické zabezpečenie počítača Kupujúceho, ako aj  v ňom uložených dát zaťažuje Kupujúceho.
 3. Záväzkové vzťahy z Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP sa spravujú slovenským právnym poriadkom.
 4. V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. pokiaľ sa Kupujúci domnieva, že boli porušené jeho práva, môže sa obrátiť na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak v lehote 30 dní od odoslania Kupujúci nedostane žiadnu odpoveď od Predávajúceho alebo nie je s jeho odpoveďou spokojný, môže požiadať o alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu prostredníctvom platformy http://ec.europa.eu/odr alebo oprávnených subjektov.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory medzi nimi vzniknuté, týkajúce sa najmä platnosti, výkladu a zániku Kúpnej zmluvy a VOP, budú v prípade zlyhania dohody prostredníctvom ARS riešené mediáciou alebo rozhodcom. V opačnom prípade podliehajú právomoci vecne a miestne príslušného súdu Slovenskej republiky.
 6. Neplatnosť niektorého zmluvného dojednania nemá vplyv na platnosť ostatných dojednaní zmluvy. Neplatné zmluvné dojednania sa v takomto prípade nahradia dojednaniami, ktoré sa najviac približujú zámeru sledovanému zmluvnými stranami.
 7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke bagshop.sk a sú účinné voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.
   

XI. PRÁVNA DOLOŽKA

 

Obsah stránok internetového obchodu www.bagshop.sk (predovšetkým obrázky, texty pri jednotlivých produktoch, články, Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok, Reklamačný formulár, rozdelenie kategórii a menu a ďalší publikovaný obsah) je autorským dielom, chráneným autorským zákonom. Logá, názvy produktov, ich označenie a mená dodávateľov, rovnako ako logá a názvy technológii môžu byť registrovanými obchodnými známkami a chránené ďalšími právami. Akékoľvek kopírovanie a preberanie obsahu ako celku alebo jeho časti je bez predchádzajúceho písomného povolenia majiteľov autorských práv zakázané.

Dátum poslednej aktualizácie:
V Prešove, 01.03.2016.


E-mailový spravodaj

Zľavy, akcie, novinky? Buďte prvý kto o nich vie. Zadajte svoj e-mail a nenechajte si ich ujsť.


Najpredávanejšie tovary